Privacy statement

Privacyverklaring Modus Engineering B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is: Modus Engineering B.V., Kleine-Gartmanplantsoen 21-1, 1017 RP, Amsterdam,

KvK  nummer 69017034.

Verwerken persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Ongeacht de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen is deze privacyverklaring van toepassing.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in deze verklaring aangegeven. Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

– Cookies –

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

– Contactgegevens –

Door een contactformulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren, dan wel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.

Enkel indien wij dit met u zijn overeengekomen of u heeft zich daarvoor aangemeld (opt-in), gebruiken wij uw contactgegevens om u te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven, vacatures, acties of activiteiten. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden (opt-out).

– Overige persoonsgegevens –

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

– Bemiddelingsgegevens –

Indien u zich (al dan niet via een formulier op onze website) aanmeldt om opgenomen te worden in ons kandidatenbestand, dan geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens en andere persoonsgegevens, al dan niet vastgelegd in een curriculum vitae, hierna te noemen uw “bemiddelingsgegevens”.

Indien u (al dan niet via een formulier op onze website) wilt reageren op een vacature, dan kan dit alleen indien uw gegevens zijn opgenomen in ons kandidatenbestand. U dient zich hiervoor aan te melden.

Wij gebruiken uw bemiddelingsgegevens enkel:

  • om met u in contact te treden en met u te communiceren, in het kader van bemiddeling zoals hierna vermeld;
  • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor vacatures, die gelet op de door u verstrekte gegevens relevant voor u zouden kunnen zijn en waarvoor wij u desgewenst kunnen benaderen;
  • in voorkomende gevallen in het kader van een sollicitatieprocedure.

– Gegevens arbeidsrelatie –

Indien wij met u een arbeidsrelatie aangaan, op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, dan dienen wij te beschikken over in dat verband relevante persoonsgegevens, zoals nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel om de arbeidsrelatie aan te gaan, te onderhouden en  hiervoor de benodigde administratie uit te voeren;

– Persoonsgegevens van zakelijke relaties –

Wij beschikken over persoonsgegevens van medewerkers (met name contactpersonen) van bedrijven en instanties waarmee wij een zakelijke relaties onderhouden.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel een overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysiek vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

– Algemeen –

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijze nodig is voor het doel van de verwerking. Voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven geldt te allen tijde deze wettelijke termijn.

– Specifiek –

Onverminderd de wettelijke bewaartermijnen, gelden de navolgende bewaartermijnen.

Contactgegevens:

Indien geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en/of uw contactgegevens worden niet bewaard voor een of meer andere in deze verklaring genoemde doeleinden, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Overige persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld worden tot 24 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Bemiddelingsgegevens:

Uw bemiddelingsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat in ons kandidaten bestand. Indien er langer dan vijf jaar geen contact meer met u heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u wel/niet ingeschreven wilt blijven staan.

Indien u niet meer benaderd wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via een link opgenomen in dit bericht. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via privacy@modusengineering.nl.

Na uw uitschrijving worden uw  bemiddelingsgegevens verwijderd of vernietigd.

Gegevens arbeidsrelatie:

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een arbeidsrelatie worden niet langer dan 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, indien wij dit nodig achten. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei  2018.

————–

Privacy Statement Modus Engineering B.V.

This privacy statement applies to the processing of personal data and has been drawn up in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR).
The controller for the processing of personal data and user of this privacy statement is: Modus Engineering B.V., Kleine Gartman-Plantsoen 21-1, 1017RP, Amsterdam,

Chamber of Commerce number 69017034.

Processing of personal data

We collect your data from the moment you fill in or leave your data on our website or you register in another way to use our services.

This privacy statement is applicable regardless of the way that we collect your data.

We will not use your personal data for any purpose other than those indicated in this statement. Personal data will not be shared with third parties without your consent, unless there is an administrative or legal obligation to do so, or a court order to that effect.

– Cookies –

Our website uses cookies, but only with your permission. As soon as you visit our website, you will be presented with an explanation of cookies and can decide whether to accept or reject them.

– Contact details –

By filling in and sending a contact form on our website, you are providing us with your personal contact details. We only use this information to contact and communicate with you, or in the context of the services agreed with you.

We will only use your contact details to contact you for newsletters, vacancies, promotions or activities if we have agreed this with you or you have signed up for it (opted in). You can opt out from this at all times.

– Other personal data –

If a service agreement is concluded, we will have more personal data at our disposal than just contact details. We only use these personal data in the context of the services agreed upon with you and only collect data that we consider necessary or useful in that context.

– Intermediation data –

If you register (whether or not by means of a form on our website) to be included in our candidate database, you are providing us with your personal contact details and other personal details, whether or not recorded in a curriculum vitae, hereinafter to be referred to as your “intermediation data”.

If you wish to respond to a vacancy (whether or not using a form on our website), this is only possible if your details are included in our candidate database. You need to register for this.

We only use your intermediation data:

  • to contact and communicate with you, in the context of intermediation as mentioned below;
  • in order to assess your suitability and availability for vacancies which, in view of the data you have provided, could be relevant to you and for which we can contact you if desired;
  • where appropriate, in the context of an application process.

– Employment relationship data –

If we enter into an employment relationship with you on the basis of an employment contract or contract for services, we must have at our disposal personal data relevant in that connection, such as nationality, BSN number, ID card, work permit and other data relating to the personnel, salary and absenteeism records.

We only process this personal data for the purpose of entering into and maintaining the employment relationship, and for performing the administrative duties in that respect;

– Personal data of employment relationships –

We have personal data of employees (especially contact persons) of companies and institutions with which we maintain business relationships.

We process this personal data in order to enter into and maintain a business relationship or to enter into and maintain an agreement.

Security

We have made every effort to ensure that your data is safe with us. When processing personal data, we make use of one or more processors, such as an internet service provider. To safeguard privacy and ensure technical security, we have concluded processing agreements with processors in accordance with the requirements set out in the GDPR. Your data will not be processed outside the EU. As controller, we remain responsible.

Personal data recorded in physical form are stored in a proper lockable space, so that third parties do not have access thereto.

Retention periods

– General –

We do not store your personal data for longer than is reasonably necessary for the purpose of processing. For data subject to a statutory retention period, this statutory period will apply at all times.

– Specific –

Without prejudice to the statutory retention periods, the following retention periods apply.

Contact details:

If no agreement has been concluded with you and/or your contact details are not kept for one or more of the other purposes indicated in this statement, your contact details will be deleted 12 months after receipt.

Other personal data:

Personal data collected within the framework of the services agreed with you will be stored for up to 24 months after the end of the agreement and will then be deleted or destroyed.

Intermediation data:

Your intermediation data will be kept as long as you are registered in our candidate file. If you have not been contacted for more than five years, you will receive a message from us asking whether or not you wish to remain registered.

If you no longer wish to be approached, you can deregister via a link included in this message. You can deregister at all times via privacy@modusengineering.nl.

Your intermediation data will be deleted or destroyed after your deregistration.

Employment relationship data:

Personal data collected in the context of an employment relationship will not be stored for longer than 24 months after the end of the employment contract or contract for services and will then be deleted or destroyed.

Rights of data subjects

We respect your privacy rights and will cooperate to ensure that you can exercise the rights granted to you in the GDPR. Examples of this are the right to inspect, correct and delete your personal data. If you wish to exercise your rights, you can contact us about this. Our contact details are stated on our website.

Amendments

We reserve the right to make changes, additions or amendments to this privacy statement if we consider such necessary. The most current version can be viewed on our website at any time. This version was drawn up in May 2018.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.